Katedra Medycyny Sądowej

Zakład Medycyny Sądowej oferuje:

  1. Badania sądowo-lekarskie dla ustalenia stopnia ciężkości obrażeń ciała (potocznie "obdukcja sądowo-lekarska i kwalifkacja karna obrażeń")

  2. Usługi przedpogrzebowe - przygotowanie do pogrzebu osób, których zwłoki zostały poddane sekcji sądowo-lekarskiej

  3. Wykluczanie i ustalanie spornego ojcostwa

 Badania sądowo-lekarskie dla ustalenia stopnia ciężkości obrażeń ciała
-  poradnik dla osób pokrzywdzonych

 

13.06.2022.

Informacja dla osób badanych:

W dniu 17.06.2022 r. (piątek) nie będą wykonywane badania sądowo-lekarskie (obdukcje).

   

19.08.2021.

Informacja w sprawie kosztów obdukcji

Od dnia 1 września 2021 r. koszt badania sądowo-lekarskiego (obdukcji) wyniesie 230 zł. 

  

05.05.2020:

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną badania sądowo-lekarskie osób pokrzywdzonych (obdukcje) odbywają się w dni powszednie w godzinach 9:00 - 13:00 po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr tel. 71 784-14-60. 

Pacjentów prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio przed umówioną godziną badania, z zastosowaniem zgodnie z przepisami zasłony ust i nosa.

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przemocy fizycznej możesz bez jakiegokolwiek skierowania poddać się w Zakładzie Medycyny Sądowej odpłatnemu badaniu sądowo-lekarskiemu i uzyskać pisemne świadectwo sądowo-lekarskich oględzin ciała zawierające dokładny opis oraz ustalenie stopnia ciężkości odniesionych obrażeń ciała (potocznie: "obdukcja sądowo-lekarska i kwalifikacja karna obrażeń ciała"), którą możesz następnie przedstawić organom ścigania.

Przed badaniem sądowo-lekarskim obowiązuje rejestracja osobista w godzinach 9:30-11:00 w recepcji Zakładu (prawe przeszklone zielone drzwi wejściowe "nowego skrzydła" budynku). Badania sądowo-lekarskie przeprowadzane są od poniedziałku do piątku.

Koszt przeprowadzenia badania sądowo-lekarskiego wynosi 230 zł (z VAT) - płatność wyłącznie gotówką.

Konieczne jest okazanie przez osobę badaną lub jej opiekuna prawnego stwierdzającego tożsamość dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 

W uzasadnionych, ale wyjątkowych, przypadkach lekarz dyżurny może ograniczyć liczbę badanych danego dnia osób. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w porze, kiedy dokonywana jest rejestracja i przeprowadzane badania sądowo-lekarskie - tel. 71 784 14 60.

Poza porą dokonywania badań sądowo-lekarskich w Zakładzie osoby, które odniosły obrażenia, winny zgłosić się do dowolnej aktualnie zaopatrującej pacjentów placówki medycznej (lekarz pierwszego kontaktu, ambulatorium Pogotowia Ratunkowego, szpitalna izba przyjęć) i zwrócić się do lekarza o dokonanie badania lekarskiego oraz wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia, uwzględniającego opis obrażeń ciała.  Zaświadczenie takie, jak również innego rodzaju posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą odniesionych obrażeń i ich leczenia, należy przestawić podczas badania sądowo-lekarskiego.

Zakład zajmuje się wyłącznie stwierdzaniem obecności obrażeń ciała i oceną stopnia ich ciężkości na podstawie badania lekarskiego i dostępnych dokumentów medycznych - nie dysponuje natomiast możliwością zaawansowanej diagnostyki ani podjęcia jakiegokolwiek leczenia. Troska o własne życie i zdrowie winna mieć zawsze pierwszeństwo przed dążeniem do dochodzenia sprawiedliwości, stąd najpierw należy uzyskać niezbędną pomoc medyczną w placówkach służby zdrowia, a następnie dopiero ubiegać się o sądowo-lekarską ocenę stopnia ciężkości obrażeń ciała. Szczególnie nie należy zwlekać ze zgłoszeniem się do placówki medycznej w przypadku występowania jakichkolwiek niepokojących objawów, nasuwających podejrzenie stanu zagrożenia zdrowia lub życia. Bezzwłoczne zasięgnięcie pomocy medycznej jest konieczne również w przypadku ofiar przemocy seksualnej, gdyż każda upływająca godzina zmniejsza możliwości efektywnego zabezpieczenia istniejących dowodów.

Nie ma podstaw obawiać się o możliwości przeprowadzenia sądowo-lekarskiej oceny stopnia ciężkości obrażeń ciała w przypadku niezbędnej zwłoki w przeprowadzeniu badania spowodowanej koniecznością podjęcia pilnego leczenia - wydanie zaświadczenia w takich przypadkach jest zwykle możliwe na podstawie danych z dokumentacji medycznej.

 powrót na początek strony

 
Przechowywanie zwłok w chłodniach należących do Zakładu jest finansowane przez Prokuraturę jedynie do chwili wykonania sekcji zwłok. Po sekcji ciało osoby zmarłej ze względów humanitarnych jest umieszczane na powrót w chłodni, jednak od tego momentu jest to już usługa odpłatna.
 
Po przeprowadzonej sekcji ciało osoby zmarłej zostaje zaopatrzone na koszt Prokuratury - zszyte i wstępnie umyte. W tym stanie może być odebrane przez osoby uprawnione do pochowania zwłok, jednakże na ich życzenie może być wykonana płatna usługa ubrania i dokonania kosmetyki zwłok. Aby skorzystać z tej możliwości, należy jak najszybciej po uzyskaniu informacji, iż zwłoki zostaną poddane lub zostały już poddane sekcji, porozumieć się z Kancelarią Zakładu, tel. 71 784 00 96.
 
Odzież osoby zmarłej może zostać skierowana przez Prokuraturę do dalszych badań, jeżeli jednak Prokuratura nie wyda żadnych dyspozycji dotyczących postępowania z odzieżą, osoby uprawnione do pochowania zwłok mogą ją odebrać. Aby skorzystać z tej możliwości, należy jak najszybciej po uzyskaniu informacji, iż zwłoki zostaną poddane lub zostały już poddane sekcji, porozumieć się z Kancelarią Zakładu, tel. 71 784 00 96.
 
Karty Zgonu wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-13:30, wyłącznie po przedłożeniu przez osobę odbierającą uzyskanego z Prokuratury zezwolenia na odbiór i pochowanie zwłok.
  

Wykluczanie i ustalanie spornego ojcostwa 

Jeżeli wątpisz czy dziecko jest Twoje, możesz odpłatnie przeprowadzić badanie DNA na ojcostwo lub macierzyństwo. Przed przyjazdem należy jednak się skonsultować, tel. 71 784 14 69, ponieważ ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie każda prywatna sprawa może być przyjęta.